Uloga roditelja

Budući da su djeca svjedoci i djeca žrtve nasilja jedne od najosjetljivijih kategorija društva, uloga roditelja u procesu saslušanja i rasvjetljavanja krivičnih dijela je neprocjenjiva.
Djeci je neophodno pružiti svu ljubav i podršku, te ih ohrabriti ih da vam ispričaju šta su vidjeli, čuli ili šta im se desilo.

Dok vam dijete govori:

  • Sluštajte ga bez prekidanja
  • Ne pravite izraze čuđenja, gađenja i nevjerice
  • Ohrabrite dijete da priča iskreno, slobodno i svojim riječima
  • Uvjerite dijete da se prijavljivanjem svakog oblika nasilja ne čini ništa pogrešno
  • Uvjerite dijete da ono nije ni za šta krivo
  • Reagujte odmah, čim vam se dijete povjeri

Informišite se o simptomima koji se javljaju kod djece koja su doživjela traumatična iskustva i, ukoliko se oni jave kod vašeg djeteta, potražite pomoć stručnjaka

Ukoliko je vašem djetetu ili vašoj porodici prijećeno zbog učešća u postupku kao svjedoka, odmah to prijavite policiji ili tužiteljstvu.

Vrste nasilja

Nasilje je svako ponašanje koje povrjeđuje tijelo ili osjećanja. Ako se nasilje često ponavlja nad istom osobom, onda se naziva zlostavljanje. Djeca ne smiju da trpe nasilje, jer ih to povrjeđuje i utiče loše na njihov razvoj.
Sva djeca treba da budu zaštićena od nasilja, a odrasli imaju obavezu da im obezbijede tu zaštitu.
Važno znati prepoznati nasilje, prijaviti ga i potražiti pomoć.

Fizičko nasilje je kada neko povrjeđuje tijelo djeteta. To može biti: udaranje, šutiranje, guranje, davljenje, čupanje, zatvaranje i zaključavanje, otimanje, uništavanje stvari…

Verbalno nasilje je kada neko koristi riječi da bi povrijedio dječija osjećanja. To može biti: vrijeđanje, ismijavanje, omalovažavanje, prijetnje i slično.

Socijalno nasilje se događa kada se dijete isključuje iz grupnih aktivnosti, ogovara, kada se pričaju laži o nekoj osobi ili nagovaraju drugi da se s tom osobom ne druže.

Seksualno nasilje se dešava kada se dijete neprimjereno dodiruje po intimnim dijelovima tijela od strane drugog lica, upućuju riječi ili pokazuju slike neprimjerenog seksualnog sadržaja, kao i kada se tjeraju na seksualne odnose ili bilo koje druge seksualne aktivnosti.

Nasilje putem mobilnih telefona i interneta  je kada neko, bez dozvole, snima telefonom druge i to šalje dalje, ili ih uznemirava pozivima, SMSom i e-mail porukama.


Prava djeteta

Konvencija o pravima djeteta primjenjuje se u gotovo svim zemljama svijeta i ugrađena je i u domaće zakone koji se odnose na djecu koja su u kontaktu sa zakonom i sudom. Po Konvenciji, dijete je osoba koja je mlađa od 18 godina.

Pravo na zaštitu od svih vrsta nasilja

Pravo da zna i razumije svoja prava

Pravo na zdravstvenu i psihološku pomoć ako je žrtva ili svjedok nasilja

Pravo da živi sa roditeljima, osim u slučaju kada od njih trpi zlostavljanje ili zanemarivanje

Pravo da izrazi svoje mišljenje o svemu što se na njega odnosi, a odrasli trebaju to saslušati i uvažiti u najboljem interesu djeteta

Pravo da traži informacije koje su za njega važne

Pravo na privatnost