Osnovni pojmovi

Svjedok je svaka osoba koja posjeduje informacije koje su važne za rasvjetljavanje krivičnih dijela.
Ona je dužna da te informacije pruži policiji, tužilaštvu i sudu. Posebno je važno svjedočenje oštećenih i žrtava u krivičnom postupku.
Djeca mogu biti veoma bitni svjedoci, ako su vidjeli, čuli ili saznali da je prema nekome ili prema njima izvršeno krivično djelo.
Traumatična iskustva djece predstavljaju traumatično iskustvo cijele porodice i nerijetko djeca zauzimaju poziciju da ne govore i kriju ono što im se dogodilo ili ono što su vidjela, nastojeći tako zaštiti svoje najbliže od svog negativnog iskustva.

Uloga roditelja i staratelja u ovakvim situacijama je ključna i neprocjenjiva.
Svjedočenje djece je regulisano Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku čiji je cilj da se djeca maksimalno zaštite od ponovne traume, narušavanja privatnosti i drugih negativnih posljedica na njihov razvoj i odrastanje. Osim hitnosti postupaka u kojima se djeca pojavljuju kao oštećena lica, zakon propisuje da se djeca i mlađi maloljetnici u postupku mogu saslušati najviše dva puta.

Stariji maloljetnici (16-18) mogu svjedočiti više od dva puta, ako je to potrebno. Saslušanje djece obavlja se iz posebne prostorije koja je tehnički opremljena, a u istoj prostoriji sa djecom nalazi se samo stručna osoba (najčešće psiholozi, socijalni radnici ili pedagozi) koja pomaže saslušanju i pruža podršku djetetu.
Zakon zabranjuje suočenje djece sa osumnjičenim/optuženim licem, a ako djeca vrše prepoznavanje osumnjičenog/optuženog učinioca krivičnog djela, onda se to obavlja na način koji u potpunosti onemogućava da osumnjičeni/optuženi vidi dijete.

Djeca koja su ozbiljno fizički ili psihički traumatizovana djelom i okolnostima pod kojim je djelo izvršeno, ili pate od ozbiljnih psihičkih poremećaja koji ga čine izuzetno osjetljivim, u svim fazama postupka (prije, u toku i nakon saslušanja) imaju pravo na psihosocijalnu pomoć i podršku, te im se u skladu sa Zakonom o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka mogu odrediti i druge mjere zaštite.