Djeca do 11 godina

Ukoliko su vidjeli ili čuli da je izvršeno krivično djelo, govorimo o djeci svjedocima. Djeca mogu svjedočiti i kao žrtve o nasilju koje je izvršeno nad njima.
Traumatična iskustva djece predstavljaju traumu za cijelu porodicu i djeca nerijetko kriju šta im se dogodilo i šta su osjetili, proživjeli, vidjeli ili čuli.
Kako dijete pripremiti za svjedočenje?
Djecu treba ohrabriti i objasniti im da ona nikada nisu kriva ako im se nešto ružno dešava i da je dužnost odraslih da djeci pomognu i zaštite ih.
Djetetu je neophodno objasniti da ne treba da se plaši i istaći da će djecu i roditelje u sudu dočekati osoba koja pomaže svjedocima. Djeca neće vidjeti osobu ili osobe koje su uradile loše stvari.
Šta dijete treba znati o nasilju?
Nasilje je svako ponašanje koje povređuje tijelo djeteta ili čini da se dijete osjeća loše. Ako se nasilje ponaša često, naziva se zlostavljanje. Djeca ne smiju da trpe nasilje i svi odrasli su dužni da ih od nasilja zaštite. Djeca i roditelji treba da znaju sve vrste oblika nasilja kako bi ih znala prepoznati.

Vrste nasilja

Razlikujemo sljedeće vrste nasilja:

Fizičko nasilje je kada neko povrjeđuje tijelo djeteta. To može biti: udaranje, šutiranje, guranje, davljenje, čupanje, zatvaranje i zaključavanje, otimanje, uništavanje stvari…

Verbalno nasilje je kada neko koristi riječi da bi povrijedio dječija osjećanja. To može biti: vrijeđanje, ismijavanje, omalovažavanje, prijetnje i slično.

Socijalno nasilje se događa kada se dijete isključuje iz grupnih aktivnosti, ogovara, kada se pričaju laži o nekoj osobi ili nagovaraju drugi da se s tom osobom ne druže.

Seksualno nasilje se dešava kada se dijete neprimjereno dodiruje po intimnim dijelovima tijela od strane drugog lica, upućuju riječi ili pokazuju slike neprimjerenog seksualnog sadržaja, kao i kada se tjeraju na seksualne odnose ili bilo koje druge seksualne aktivnosti.

Nasilje putem mobilnih telefona i interneta  je kada neko, bez dozvole, snima telefonom druge i to šalje dalje, ili ih uznemirava pozivima, SMSom i e-mail porukama.


Prava djeteta

Postoji zakon koji štiti svu djecu svijeta od ružnih stvari. To je Konvencija o pravima djeteta. U ovoj konvenciji definisana su različita prava svakog djeteta, a neka od njih su: pravo da žive, rastu, razvijaju se, školuju se i igraju. Djeca treba da budu upoznata i sa sljedećim pravima:

  • Djeca treba da odrastaju u zdravlju i sigurnosti i zato je jedno od njihovih osnovnih prava – pravo da budu zaštićena od svih vrsta nasilja
  • Djeca imaju pravo na život sa roditeljima, osim u slučaju kada od njih trpe zlostavljanje ili zanemarivanje
  • Imaju pravo izraziti svoje mišljenje o svemu što se na njih odnosi, a odrasli ih trebaju saslušati
  • Imaju pravo tražiti informacije koje su za važne za njihov život i odrastanje
  • Pravo na privatnost, a to znači da bez dopuštenja djeteta ili zakonske obaveze niko se ne može uplitati život djeteta, porodicu, dopisivanje, niti napadati čast i ugled djeteta
  • Pravo na zaštitu od svih vrsta lošeg ponašanja koje djetetu nanosi fizičku bol i povredu, patnju, nesreću ili strah i sprečavaju normalan rast i razvoj
  • Djeca imaju pravo da znaju svoja prava, a odrasli treba da im pomognu da ih razumiju
  • Odrasli treba da brinu o djeci i sve što rade za djecu treba da rade u cilju zaštite najboljih interesa djeteta
  • Pravo na osiguravanje psihološke pomoći ako je dijete žrtva i ako je neko loše postupio prema djetetu povređujući tijelo djeteta ili izazivajući patnju ili strah.