Alternativne mjere

Šta su konkretne prednosti primjene alternativnih mjera na djecu?

Objašnjene alternativne mjere (policijsko upozorenje i vaspitno/odgojne preporuke) su važne prednosti koju u našem sistemu mogu iskoristiti samo djeca počinioci krivičnih djela. To je beneficija kojom im se daje „druga šansa“ i mogućnost da isprave grešku i vrate se „na pravi put“.
Ove mjere nisu kazne, njima se pruža prava podrška djetetu.
Takođe, djetetu se šalje poruka da postoji sistem podrške, da će njegovo neadekvatno ponašanje biti otkriveno, da će se na njega reagovati, ali da postoji šansa da se njegovo ponašanje ispravi.

Alternativnim mjerama izbjegava se provođenje krivičnog postupka za maloljetne osobe, jer krivični postupak može ostaviti izuzetno teške posljedice na psihofizičko zdravlje djece.
Mjerama se djeci nudi više načina da u susretu sa oštećenom stranom, zajedničkim zalaganjem, razriješe svoj problem.
Mjere se realizuju u posebno prilagođenom i primjerenom ambijentu (prostoru ili mjestu), a provode ga posebno edukovani profesionalci obučeni za rad sa djecom u sukobu sa zakonom.
U svakom trenutku svaka od strana može da odustane, što znači da će se predmet rješavati sudskim putem.

Dijete u potpunosti preuzima odgovornost za svoje ponašanje, razmatra mogućnost kako da ublaži ili otkloni nastale posljedice/štetu, popravlja i namiruje štetu, te u tome aktivno učestvuje, daje određene saglasnosti i potpisuje sporazume koji ga obavezuju, osjeća zadovoljstvo koje slijedi ukoliko ispuni svoje obaveze.

Primjenom alternativnih mjera, šaljemo poruku djetetu, koje tek stvara i razvija sliku o sebi i drugima i svijetu koji ga okružuje, da se prema njemu država odnosi sa poštovanjem, uvažavajući njegovu slobodu izbora i dostojanstvo njegove ličnosti.
Prvenstveno štiteći dijete od sudskog procesa, koji može ostaviti negativne psihološke posljedice na dijete. Sistem omogućava i nudi stručnu pomoć i podršku tamo gdje je ona najpotrebnija djetetu i njegovoj porodici.

Porodica je prva društvena zajednica koja odgaja dijete, a država/sistem sa svim njenim zakonima i institucijama je druga. I zato je neophodno da se upravo kroz primjenu alternativnih mjera postupa u najboljem interesu djeteta.