Organizacija „Genesis project“, realizator projekta „Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona“ održala je u Bihaću sastanak s predstavnicima Kantonalnog ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstva zdravstva i socijalne politike, a kako bi ih upoznala sa svim aktivnostima koje su sastavni dio programa. Sastanku su prisustvovali i predstavnici UNICEF-a BiH, Antonia Leudeke, šefica Odjeljenje za dječiju zaštitu i  Ahmed Novo, koordinator za vanredne situacije.

Upoznavajući prisutne sa Programom sekundarne prevencije, izvršna direktorica Genesis project-a Dijana Pejić, navela je da je cilj Programa ranog prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane žrtva različitih oblika nasilja, kao i zlostavljanja ili zanemarivanja, ili da postane počinilac, kao i na pružanju adekvatne podrške djetetu i porodici, po mogućnosti u školskom okruženju.

Program se, dodala je direktorica Pejić, već provodi na području Sarajevskog i Tuzlanskog kantona, te cijele Republike Srpske.

Kada je riječ o USK, Program će se realizovati u periodu avgust 2020. god. – novembar 2021.god. i obuhvatit  će sve osnovne škole, a ima ih ukupno 49.

„Program je izuzetno kompleksan i zahtjeva jaku saradnju škola sa okruženjem, porodicom, centrima za socijalni rad“, istakla je direktorica Pejić, dodajući da će iduće sedmice Program biti prezentovan i direktorima škola, osobama koje su zadužene za život i rad u školi.

Provedba Programa obuhvata formiranje kantonalne ekspertske grupe za rad na podzakonskim aktima o sekundarnoj prevenciji, treninge nastavnog osoblja, stručnih službi škola, centara za socijalni rad, uspostavljanje općinskih referalnih mehanizama, te stvaranja Individualnog plana podrške.

U izboru adekvatnih stručnih osoba pomoć se očekuje od resornih kantonalnih ministarstva, čiji su predstavnici, tokom sastanka u Bihaću, izrazili spremnost za saradnju.

Sa značajem ovog Programa te iskustvima i rezultatima postignutim tokom provedbe u osnovnim školama Sarajevskog kantona prisutne je upoznao nacionalni ekspert za programe sekundarne prevencije, prof. dr. Elmedin Muratbegović, s Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

Program je već polučio značajne rezultate, istakao je prof. dr Muratbegović, te dodao da će ovim programom selektivne ili sekundarne prevencije neprihvatljivih ponašanja, tretmanom i radom u školama, lokalnim zajednicama, doći do adekvatnog sistema ranog prepoznavanja, a što je cilj programa.

Ovakav program i način djelovanja veoma je blizak UNICEF-u, organizaciji koja je podržala realizaciju  Programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama.

„Fokus ovog programa je na jednoj maksimalnoj prevenciji. Prevencija je cilj, prevencija je nešto na šta se stavlja naglasak. Želimo da djelujemo u ranim fazama, da preveniramo sve neke određene vrste neprihvatljivog ponašanja kod djece i u dječijem okruženju“,istakla je Antonia Leudake.

Program sekundarne prevencije, u školama Unsko-sanskog kantona realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade.